องค์การบริหารส่วนตำบล บางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
กรุณาเลือกคุณสมบัติของเด็กที่ต้องการลงทะเบียน
1.)
 • เด็กที่มีสัญชาติไทย + พ่อและแม่มีสัญชาติไทย
 • เด็กที่มีสัญชาติไทย + พ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย
 • เด็กที่มีสัญชาติไทย + พ่อและแม่ไม่มีสัญชาติไทย
 • เด็กไม่มีสัญชาติไทย
2.)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
3.)
 • เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
 • เด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
กรุณาเลือกคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ลงทะเบียน
4.)
 • ผู้ปกครองมีสัญชาติไทย
 • ผู้ปกครองมีสัญชาติอื่น ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
5.)
 • ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 • ผู้ปกครองไม่เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
6.)
 • เด็กแรกเกิดอาศัยร่วมอยู่ด้วย
 • เด็กแรกเกิดไม่ได้อาศัยร่วมอยู่ด้วย