หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
2.3 ช่องทางประจำสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ อปท.
  1) มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อปท. ตามหมู่บ้าน/ชุมชน
  2) จัดส่งสื่อที่พิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
  3) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อปท.
  4) หอกระจายข่าว /เสียงตามสาย / วิทยุชุมชน /วิทยุกระจายเสียง
  5) การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ / การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง
  6) การแถลงข่าว / การจัดนิทรรศการ
  7) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  8) อื่น ๆ (ระบุ)................................
  ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล พร้อมข้อมูลที่เผยแพร่(เอกสารหรือภาพถ่าย )
  หมวด 3 มาตรฐานการให้บริการ
3.1 การจัดทำคู่มือประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) คู่มือสำหรับประชาชนฯ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นโดยจะต้องครอบคลุมงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเป็นงานบริการที่มีการ “พิจารณาอนุญาต”
  2) การเผยแพร่ หมายถึงการเผยแพร่เป็นรูปแบบเอกสารที่ติดประกาศที่สำนักงานหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3) มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนดระบบหรือมาตรฐานเพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนฯ
3.2 การจัดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  1) ตรวจสอบหลักฐานรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นทีประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  2) ตรวจสอบช่องทางแสดงความคิดเห็น เช่น เว็บไซต์ (Webboard), สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook,Line ฯลฯ), กล่องรับความคิดเห็น ฯลฯ
  3) ตรวจสอบหลักฐานผลการรับฟังความคิดเห็นและช่องทางการเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น
  4) ตรวจสอบผลการนำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นมาดำเนินการ เช่น ข้อสั่งการของผู้บริหาร แผน / โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชน
  หมวด 4 การมีระบบ / กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
4.1 การมีระบบ / กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) คำสั่งกำหนดหน่วยงาน / มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
  2) ช่องทางการร้องเรียน
  3) เอกสาร / หลักฐานการประชาสัมพันธ์
  4) เอกสาร / หลักฐานการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4.2 การพิจารณาวินิจฉัยการร้องเรียนร้องทุกข์โดยเร็ว
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) แผนผังขั้นตอน / การตอบรับเรื่องร้องเรียน (Flow chat)
  2) ติดตั้งแผนผังขั้นตอน ณ จุดบริการ
  3) เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ อปท. ,ป้ายประชาสัมพันธ์ อปท.,หอกระจายข่าย,วิทยุชุมชน ฯลฯ
 
<< หน้าแรก...     43      44      45      46     (47)     48