หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  
 

                                  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

                                   *******************************
         ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของตน
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 วรรคท้ายประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เห็นชอบให้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
         โดยให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะยึดหลักของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ดังนี้
         1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
         2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
         3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
         4. การยีนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
         5. การให้บริการแก่ปนะชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
         6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
         7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
         8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
        
          ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่ากระทำผิดทางวินัย
                    ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2561


                                              ศุภรักษ์ สีตะระโส
                                           (นางศุภรักษ์ สีตะระโส)
                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 16.34 น. โดย คุณ เสาวณีย์ สำราญสุข

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558