หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 
 
ประกาศ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
                เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

              *******************************************

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 หมวด 6 ข้อ 40 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

       บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ได้จัดทำรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
      
                 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562

                               ศุภรักษ์ สีตะระโส
                           (นางศุภรักษ์ สีตะระโส)
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 11.12 น. โดย คุณ เสาวณีย์ สำราญสุข

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558