หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
       เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
                      
                             *********************************
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้้น

      บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

          ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562

                    ศุภรักษ์ สีตะระโส
                 (นางศุภรักษ์ สีตะระโส)
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 11.31 น. โดย คุณ เสาวณีย์ สำราญสุข

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558