หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
       เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2564

                      ***********************************

      อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดส่งให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการประเมินภาษี นั้น
      บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ เรียบร้อยแล้ว ตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 แนบท้ายประกาศนี้
      ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ครอบครองของท่านถุกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแก้ไขภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดประกาศ และ/หรือ วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ได้จัดส่งให้ท่านโดยตรงแล้วอีกทาง
     อนึ่ง หาดท่านไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันปอดประกาศ และ/หรือ วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ จักถือว่าข้อมูลที่ได้สำรวจจัดทำ ถุกต้องครบถ้วนแล้ว และจักได้นำไปประเมินภาษีให้ท่นต่อไป
      
     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

         ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563


                           ศุภรักษ์  สีตะระโส
                        (นางศุภรักษ์  สีตะระโส)
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 10.49 น. โดย คุณ เสาวณีย์ สำราญสุข

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558