หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 

 
   
ส่งเสริมการทำการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
   
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และองค์ความรู้แก่เกษตรกร
   
ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในด้านการเกษตร
   
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้ำ
 

 
   
พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
   
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
   
สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด
 

 
   
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้อยู่คู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
   
สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีบทบาทและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ และเกิดการหวงแหนวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษของตนเอง
 

 
   
แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอพียง”และ “เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง”
   
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
   
ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ
   
ส่งเสริมการใช้ความรู้สมัยใหม่/เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558